Forsvaret velger U212 - Store muligheter for norsk industri

Etter en helhetlig vurdering har regjeringen besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet.
Publisert: | Sist endret:

Regjeringen vil derfor bruke anskaffelsen som en døråpner for å sikre norsk forsvarsindustri internasjonal markedsadgang, opplyser departementet.

Av en pressemelding fra Forsvarsdepartementet fremgår det at regjeringen har besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet. Samarbeidet tar utgangspunkt i samkjøp av, og omfattende samarbeid rundt, identiske ubåter fra den tyske leverandøren Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS). Videre heter det at beslutningen innebærer et forpliktende og langvarig marine-marine samarbeid som omfatter både ubåter og andre kapasiteter. Samarbeidet vil også omfatte utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene. Ubåtene vil være basert på det tyske 212-designet som allerede er i tjeneste både i Italia og Tyskland. Samarbeid med Tyskland inkluderer i tillegg industrielt samarbeid med norske selskaper.

Med en økonomisk ramme som antas å ha et omfang på mellom 20 og 30 milliarder kroner er anskaffelsen av nye ubåter, etter kampflyene, den nest største anskaffelsen i Forsvaret noen gang. Undervannsteknologi er et av de teknologiske kompetanseområdene som den nasjonale forsvarsindustrielle strategien definerer som en del av nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser. Videre er omfanget og varigheten av prosjektet og levetiden, som tilsammen kan bli mellom 40 og 50 år, av en slik størrelsesorden at valget av samarbeidsnasjon er har strategiske implikasjoner som favner langt videre enn selve ubåtprogrammet. Det bereder grunnen for et bredere og dypere samarbeid på flere områder som må bidra til å sikre markedsadgang i Tyskland for norske forsvarsprodukter og systemer. Ubåtanskaffelsen er helt avgjørende for å sikre fortsatt styrking og videreutvikling av en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

Tysklands tilbud til industrisamarbeid er ifølge departementet i tråd med Stortingets ambisjon og vil gi en rekke gode muligheter for norsk forsvars- og sikkerhetsindustri innenfor de teknologiske kompetanseområdene, i tråd med Meld. St. 9 (2015-2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi.

FSi er fornøyd med at regjeringen tydelig signaliserer at Tyskland oppfyller Stortingets ambisjoner om industrisamarbeid i forbindelse med anskaffelsen. Det innebærer at norsk industri skal sikres best mulig grunnlag for å kunne utvikle og levere kampsystemet til ubåtene Norge velger, inkludert framtidige leveranser av samme eller tilsvarende type ubåt fra samme leverandør. Et bredt flertall i Utenriks- og forsvarskomiteen har også slått fast at før det inngås kontrakt om leveranse av ubåter, skal det inngås en overordnet strategisk og langsiktig industrisamarbeidsavtale hvor leverandøren/leverandørnasjonen forplikter seg til ulike former for industrisamarbeid tilsvarende ubåtenes anskaffelsesverdi. Herunder vil både direkte og indirekte industrisamarbeidsavtaler, så vel som drifts- og vedlikeholdssamarbeid, kunne inngå. Det legges til grunn at det strategiske samarbeidet vil gå utover selve byggeverftet og at samarbeidet primært vil være mot verftets nasjonale myndigheter. Indirekte industrisamarbeid utenfor selve ubåtanskaffelsen vil derfor kunne være vel så viktig som direkte industrisamarbeid innunder selve anskaffelsen mot byggeverftet.

I tiden fram til kontraktsinngåelse i 2019 blir det derfor viktig å sikre at de industrielle avtalene som skal inngås i tilknytning til anskaffelsen blir i samsvar med Stortingets ambisjoner, slik at senest når kontrakten undertegnes foreligger det forpliktende avtaler mellom norsk industri og TKMS og deres underleverandører og tyske myndigheter som sikrer at de industrielle ambisjonene blir realisert som forutsatt.

Saken er hentet fra FSi sin hjemmeside.

Total Defence har i innledende runder hatt en god dialog med ThyssenKrupp, og ser fram til videre samarbeid.