Kompetanse - nytt studium for fagarbeideren

Fra høsten 2018 planlegges et nytt studietilbud i "Automatisert, avansert maskinering" ved Fagskolen Innlandet.
Publisert: | Sist endret:

Det er tenkt å være en 2-årig fagskoleutdanning som gir tittelen fagskoleingeniør.

Industri 4.0
"I fremtidens fabrikker vil maskiner og arbeidsstykker hele tiden utveksle informasjon og slik sørge for en automatisert og intelligent måte for effektive prosesser og optimale resultater"
Dette medfører et sterkt behov for mer kunnskap, kreativitet og innovasjon. Både små og store industribedrifter i Innlandet må sørge for å være med i denne utviklingen.

På grunn av de endringer som nå skjer og kommer til å skje i industrien for å kunne takle en økende konkurranse med lavkostland og kunne opprettholde sin posisjon i norsk næringsliv og konkurrrere på nasjonalt og internasjonalt nivå, må en ha fokus på kompetanse, det vil være konkurransefortrinn nr. én.

Operatørene vil få en større betydning i de fremtidige industristrukturene. En kompetanseheving på operatørnivå opp til fagskoleingeniør er nødvendig for å opprettholde konkurranseevnen.

Målsetting for prosjektet
Hovedmål: Utvikling og tilpassing av kompetanse til framtidas industriproduksjon.
Delmål:
1) Utarbeide lokalt tilpasset studieplan på fagskolenivå som dekker industriens behov for automatisert og avansert maskinering, som fører fram til et godkjent og anerkjent vitnemål hvor de oppnår tittelen fagskoleingeniør.
2) Etablere et læringsmiljø i tilknytning til industrien (TEK-senter)
3) Etablere møteplasser og forum for markedsføring av industrien og dens behov mot elever, studieinspektører, lærere og foreldre i videregående skoler og ungdomsskoler i regionen.

Ny fagskoleutdanning
Det er tenkt en 2-årig fagskoleutdanning der første året inneholder grunnleggende emner og andre året er fordypning og spesialisering i drifting av avanserte maskiner/automatisert maskinering. Denne utdanningen er tenkt å spisses mot mer høyteknologiske prosesser for å dekke det kompetansebehovet industrien har på kort og lengre sikt.

Gjennomføring
Prosjektet er tenkt gjennomført i tre faser: forprosjekt , hovedprosjekt og utprøving (sept 2017-juni 2018).