Norwegian Manufacturing Technology Center (NMTC)

NMTC skal være et nasjonalt senter for læring og innovasjon på tvers av bransjer, med fokus på avansert produksjon.
Publisert: | Sist endret:

Senteret skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere og mer nyskapende. Bedrifter skal oppleve høyere produktivitet, raskere innovasjonstakt og redusert risiko på veien fra idé til marked.

I NMTC vil bedriftene kunne dra nytte av lang industrierfaring og spisskompetanse av internasjonalt format. De vil møte et senter som kombinerer fysisk testing, målinger, matematisk modellering og simulering. Gjennom opplæring, trening og seminarer i samarbeid med Fagskolen Innlandet og NTNU vil bedriftene kunne øke sin egen kompetanse. Senteret har en helhetlig tilnærming hvor man tester ny teknologi i kombinasjon med organisatoriske arbeidsprosesser og nye forretningsmodeller.

NMTC vil ha et nasjonalt fotavtrykk med hovedkvarter på Raufoss. Ut over dette vil katapultsenteret være representert gjennom SINTEF Raufoss Manufacturing sine regionale kontorer i Trondheim, Ålesund, Stavanger og Kongsvinger, gjennom eierskap i industrinettverk på Åndalsnes og i Mandal/ Lista, samt gjennom samarbeidsavtaler med Kunnskapsparken Helgeland, Ålesund Kunnskapspark, Sunndal Næringsselskap, Årdal Utvikling og Osterøy Industrilag.

Næringshagene i Norge vil bli et spesielt viktig nettverk for det nye katapultsenteret, som hovedkanal for kontakt med små og mellomstore bedrifter. Næringshagene vil være NMTCs førstelinje for bedriftskontakt og mobilisering av bedrifter fra hele landet.

Med hjelp fra offentlig finansiering gjennom Katapultordningen vil NMTC bygge videre på og komplettere den eksisterende infrastrukturen hos samarbeidspartnerne og danne et nasjonalt senter som er internasjonalt konkurransedyktig.

BAKGRUNN / SAMFUNNSTRENDER:

  • Vareproduserende bedrifter må i økende grad forholde seg til behovet for bærekraftig utvikling og tilby løsninger for samfunnsmessige og miljømessige utfordringer.
  • I takt med den teknologiske utviklingen øker kompleksiteten i både produkter og produksjonsprosesser. For å være konkurransedyktig må bedriftene være i forkant av utviklingen og tenke bærekraft i alle ledd. Tilgang til trenings- og utviklingsarenaer hvor akademia, bedrifter og industri møtes, vil gi grobunn for økt suksess i industrialiserings- og kommersialiseringsfasen.
  • Konkurranseutsatt industri har jobbet målrettet over tid for å oppnå høy utnyttelsesgrad og operasjonell konkurransekraft. Dette kan gå ut over evnen til utvikling av nye produkter, på grunn av manglende kapasitet til prøving, feiling og eksperimentering. Ved å samle ressurser i et katapultseter kan bedriftene oppnå raskere og mer effektive innovasjonsprosesser.

Les mer om NMTC og Norsk Katapult på Siva sin webside her.